Oska Yazılım Sözleşmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Lisans ve Koşullar >

Oska Yazılım Sözleşmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OSKA Yazılım Lisans Sözleşmesi

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Aşağıda tanımlanmış olan bu Yazılımın tümünü ya da herhangi bir bölümünü kopyalayan, yükleyen veya kullanan kişi (buradan sonra, aşağıda tanımlanmış olan “Müşteri”), işbu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olur. Müşteri işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiyorsa Yazılımı kullanmamalıdır.

İşbu sözleşmenin tamamına veya bir kısmına ek oluşturan veya tamamının veya bir kısmının yerine geçen ve doğrudan OSKA ile yapılmış başkaca bir yazılı sözleşme (örneğin bir toplu lisans sözleşmesi) söz konusu olabilir. İşbu sözleşme hükümleri uyarınca, Yazılımın sadece lisansı verilmiştir, satışı söz konusu değildir. Yazılımda bulunan veya Yazılım vasıtasıyla erişilen bazı Oska materyalleri ve hizmetleri ile Oska’ya ait olmayan materyallerin ve hizmetlerin kullanımı, ek hüküm ve koşullara tabi olabilir. Oska’ya ait olmayan materyaller hakkındaki bilgilendirmelere http://www. Oska.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yazılım, Müşteri Bilgisayarının internete otomatik olarak bağlanmasına sebep olabilir. Yazılım, etkinleştirme veya kayıt gerektirebilir. Etkinleştirme, İnternet bağlantısı ve gizlilik hakkındaki ek bilgileri 11 ve 13. Bölümlerde bulabilirsiniz.

1.Tanımlar

1.1“Oska”, “biz” veya “bizim” ifadeleri ileYukarı Öveçler Mahallesi Cevizlidere Caddesi No: 3/15 Çankaya-ANKARA adresinde mukim Oska Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım San. ve Tic. Ltd. Şti. kastedilmektedir.

1.2“Çevrim İçi Oska Hizmetleri” ifadesi ile kastedilen; web sitelerinde barındırılan ya da Oska veya Oska’ya bağlı şirketler tarafından başka şekillerde barındırılan içerik ve hizmetlerdir.

1.3“Uyumlu Bilgisayar” ifadesi ile kastedilen, belgelerde belirtilen şekilde donanım yapılandırmasına ve tavsiye edilen işletim sistemine sahip bilgisayardır.

1.4“Bilgisayar” ifadesi ile kastedilen; masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, mobil aygıtlar, telekomünikasyon aygıtları, İnternet bağlantılı aygıtlar ile pek çok farklı üretim, eğlence hizmetini ve başka yazılım uygulamalarını yürütebilen donanım ürünleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgileri dijital veya benzer biçimlerde alan ve bunları komut dizini şeklinde belli bir sonuç için çalıştıran her türlü sanal ya da maddi aygıttır.

1.5“İçerik Dosyaları” ifadesi ile kastedilen; bir üçüncü tarafça değil bizzat Oska tarafından sağlanan, Oska Yazılımıyla birlikte gelen veya Oska Yazılımında bulunan her türlü örnek ve hazır görüntü, ses, sanatsal çalışma veya dosyadır.

1.6“Müşteri”, “kullanıcı” ve “siz” ifadeleri ile Yazılımı elinde bulunduran kişi olarak Siz ve herhangi bir tüzel kişilik, varsa, örneğin işvereniniz gibi Yazılımın adına kullanıldığı kişiler kastedilir.

1.7“Belgeler” ifadesi ile kastedilen, üçüncü tarafça sağlanan içerikler haricinde, Yazılım ile birlikte sunulan tüm açıklayıcı veya yazılı materyallerdir.

1.8“Dâhili Ağ”, sadece belirli bir şirketin veya benzer bir ticari kuruluşun çalışanları ve yüklenicileri (yani geçici çalışanları) tarafından erişilebilen özel, tescilli bir ağ kaynağı anlamına gelir. Üyelik veya abonelik gerektiren gruplar, dernekler ve benzer organizasyonlar gibi kamuya açık İnternet bölümleri veya başka herhangi bir ağ topluluğu, Dâhili Ağ kapsamında değildir.

1.9 “Lisans Süresi” ifadesi ile kastedilen, Müşterinin Yazılımı kullanmasına izin verilen dönemdir ve geçerli sipariş belgesinde (sipariş, satın alma makbuzu veya diğer satın alma onayları gibi) belirtilir.

1.10“Çıkış Dosyası” ifadesi ile kastedilen, Müşterinin Yazılım ile oluşturduğu bir çıkış dosyasıdır.

1.11“İzin Verilen Sayı” veya “Kullanıcı Sayısı”, Oska tarafından verilmiş geçerli bir lisans (örneğin toplu lisans) kapsamında aksi belirtilmedikçe, bir (1) anlamına gelir.

1.12“Yazılım” ifadesi ile kastedilen; işbu Sözleşme ile birlikte verilen veya bağlantılı olan tüm yazılım dosyaları, veriler, bilgiler, içerik, yazı tipleri ve belgeler ile farklı hükümler kapsamında yer almadığı sürece Oska tarafından herhangi bir zamanda Müşteriye sağlanan, söz konusu bilgilere ilişkin değiştirilmiş sürümler, kopyalar, yükseltmeler, güncellemeler ve ilavelerdir (topluca “Güncellemeler”).

2.Yazılım Lisansı; Üyelik

2.1Yazılım Lisansı

İşbu Bölüm 2. 1, Yazılım lisansını satın almış ancak üyelik gerektiren bir lisansı veya hizmeti henüz satın almamış Müşterilere uygulanır.

2.1.1Lisans Verme. Müşterinin işbu sözleşmeye kesintisiz olarak uymasına ve tahakkuk eden lisans ücretlerini ödemesine bağlı olmak üzere, Oska, Müşteriye: (a) Müşterinin, Yazılımı Oska’dan veya bir yetkili Oska satıcısından aldığı veya sipariş belgesinde belirtilen farklı bir ülke ya da bölge (“Ülke”) dâhilinde; (b) Lisans Süresi boyunca; (c) Belgelerde belirtilen İzin Verilen Uyumlu Müşteri Bilgisayarı Sayısı ve Lisans Türü kapsamında kalacak ve (d) işbu sözleşmedeki ve geçerli Belgelerdeki hükümlere uygun olacak şekilde Yazılımın yüklenmesi ve kullanımı için münhasır olmayan ve sınırlı bir lisans verir. İşbu sözleşmede, geçerli Belgelerde veya satın alma anında aksi belirtilmedikçe, Lisans Süresi, satın alma tarihinden itibaren 12 ay ile sınırlıdır. Müşteri, Lisans Süresinin sona ermesi veya feshi sonrasında Yazılımı kullanmamalıdır, Yazılımın tamamı ya da bir kısmı önceden bildirimde bulunmaksızın çalışmayı durdurabilir.

2.1.2Lisans Türleri

2.1.2.1Seri numarası bulunmayan Yazılımlar

Seri numarası bulunmayan Yazılımlar ya da Yazılım bölümleri veya Önsürüm Yazılımı, test yazılımı, başlangıç, ürün örneği, yeniden satılamaz yazılımlar veya sadece değerlendirme amaçlı tasarlanmış yazılımlar (topluca “Değerlendirme Yazılımları”); sadece tanıtım, değerlendirme veya eğitim amaçlarıyla ve bunların kullanımı yoluyla oluşturulan Çıkış Dosyalarının veya diğer materyallerin sadece dâhili olan, ticari ve üretime yönelik olmayan amaçlar ile kullanılması koşuluyla Lisans Süresi içinde Uyumlu Bilgisayarlara yüklenebilir ve bu bilgisayarlarda kullanılabilir. Seri numarası bulunmayan Yazılımlar veya Değerlendirme Yazılımları “olduğu gibi” temin edilir. Bu tür Yazılımlarla oluşturulan Çıkış Dosyalarına erişim ve bunların kullanımı ile ilgili tüm riskler Müşteriye aittir.

2.1.2.2Abonelik Sürümü. Müşteri, abonelik gerektiren Yazılımlar

(“Abonelik Sürümü”) için, Lisans Süresi boyunca bu Abonelik Sürümünü sadece İzin Verilen Sayıda Uyumlu Bilgisayara yükleyebilir ve bunlarda kullanabilir. Oska, Abonelik Sürümü için İzin Verilen Uyumlu Bilgisayar Sayısına bağlı olmak üzere, Müşterinin, Abonelik Sürümünün bir önceki sürümünü ve mevcut sürümünü Lisans Süresi içinde aynı Uyumlu Bilgisayara yüklemesine ve aynı Uyumlu Bilgisayarda kullanmasına izin verebilir. Müşteri, Oska’nın Abonelik Sürümünün içerdiği Yazılım türünü (özel bileşenler, sürümler, platformlar, diller, vs. ) dilediği zaman değiştirebileceğini ve söz konusu değişiklik için Müşteriye karşı hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul eder. Abonelik Sürümüne devamlı erişim için gerekenler: (a) lisansı etkinleştirmek, yenilemek ve doğrulamak için sürekli İnternet bağlantısı; (b) Oska’nın ya da yetkili Oska satıcısının devam eden abonelik ödemelerini alması ve (c) Müşterinin, http://www.oska.com.tr adresinde bulunan veya satın alma esnasında geçerli olan abonelik koşulları ile tüm ek hüküm ve koşulları kabul etmiş olması. Oska’nın devam eden abonelik ödemelerini almaması veya lisansı belli aralıklarla doğrulayamaması halinde, Yazılım, Oska ödemeyi alana veya lisansı doğrulayana kadar ve önceden bildirim yapılmaksızın devre dışı kalabilir.

2.1.3Tekli Lisansla Taşınabilir ya da Masaüstü Bilgisayar Kullanımı

Yükleme

Lisans kodu girilmedikçe yazılım birden fazla bilgisayara yüklenebilir.

Etkinleştirme (Lisanslama ve güncelleme)

Lisanslamak (etkinleştirmek), sanal lisansla kullanımda lisans kodu girme penceresine yazılımın lisans kodunu girerek yapılır. USB kilitle kullanımda ise kilit takılıyken programa girmek yeterlidir. Sanal lisansla etkinleştirmede ve güncellemede internet bağlantısı gereklidir. USB kilitle kullanımda ise kilidin takılı olması yeterlidir. Yazılım, lisans kodu ile en fazla iki bilgisayarda etkinleştirebilir. Yazılımı birden fazla bilgisayarda etkinleştirebilmek için, isteğe bağlı olarak satın alınabilen USB Kilit kullanılmalıdır.

Kullanma

Sanal lisansla kullanımda internet bağlantısı gereklidir. USB kilitle kullanımda kilidin takılı olması yeterlidir. Yazılım aynı anda bir bilgisayarda kullanılabilir.

2.1.4Toplu Lisans Sahiplerinin İkincil Kullanımlarına İlişkin Kısıtlamalar

Bir eğitim amaçlı toplu lisansa sahip olanlar haricinde, herhangi bir lisans sahibi tarafından, bir Oska toplu lisans programı ya da sözleşmesi (örn. Oska Sunucu Lisansı) uyarınca alınan bir Yazılım durumunda, sadece söz konusu toplu lisansın sahibi yararına ve onun ticari faaliyetleri doğrultusunda kullanılmalıdır.

2.1.5Çift Önyükleme Platformu

Yazılım, belirli bir işletim sistemi platformunda kullanılmak üzere lisanslanmıştır. Müşteri, Yazılımın her bir işletim sistemi platformunda kullanımı için münferit bir lisans satın almalıdır. Söz gelimi Müşteri, Yazılımı, söz konusu platformların her ikisini de çalıştıran bir aygıttaki (başka bir ifadeyle çift önyükleme makinesindeki) Mac OS ve Windows işletim sistemi platformlarına yüklemek istiyorsa, o zaman Yazılım için münferit iki lisans edinmelidir. İşbu hüküm, Size, farklı işletim sistemi platformları için tasarlanmış iki Yazılım sürümünün aynı ortamda teslim edilmiş olması halinde de geçerlidir.

2.1.6Sunucudan Dağıtım

İşbu Bölüm 2’de izin verilen kullanım ile sınırlı olmak üzere, Müşteri, aynı Dâhili Ağ üzerinde kullanmak için indirme ve yükleme amacıyla Yazılımın bir görüntüsünü Müşteri Dâhili Ağında (“Sunucu”) bulunan bir Uyumlu Bilgisayar dosya sunucusuna kopyalayabilir.

2.1.7Sunucu Kullanımı

2.1.7.1Münferit bir satın alma belgesinde veya Belgelerinde izin verildiği şekilde ve işbu sözleşmede belirtilen lisans kısıtlamalarına tabi olmak üzere Müşteri, sadece, bir kişiye aynı Dâhili Ağ üzerinde bulunan bir Uyumlu Bilgisayardan Yazılıma ulaşma ve Yazılımı kullanma (“Ağ Kullanıcısı”) yetkisi vermek amacıyla Yazılımı bir Sunucuya yükleyebilir. Müşteri, Yazılıma erişimi olabilecek her Ağ Kullanıcısı için bir lisans satın almalıdır.

2.1.7.2Açıklama amaçlı ve sınırlama olmaksızın, Müşteri; (a) Müşteri Dâhili Ağının bir parçası olmayan bir bilgisayara veya bu ağın bir parçası olmayan bir bilgisayardan; (b) genel kullanıma açık web üzerindeki çalışma gruplarının veya web üzerindeki hizmetlerin etkinleştirilmesi için; (c) Oska tarafından bu yönde bir lisans verilmedikçe bir kişinin veya tüzel kişiliğin Yazılımı kullanması, indirmesi, kopyalaması veya Yazılımın işlevlerinden başka şekilde yararlanması yoluyla, (d) İzin Verilenden daha fazla sayıda kullanıcının erişebildiği bir sistemin, iş akışının veya hizmetin bir parçası olarak veya (e) bir bireysel kullanıcı tarafından başlatılmamış (otomatik sunucu işleme gibi) işlemler için Yazılımı yükleyemez veya Yazılıma (ister doğrudan ister komutlar, veriler veya talimatlar aracılığıyla) erişemez.

2.2Çevrim İçi Oska Hizmetleri ve Dağıtılmış Kod

Müşteri lisansı; Çevrim İçi Oska Hizmetleri, uygulama programı arayüzleri (“API”), örnek uygulama kodu, yazılım geliştirme kiti (“SDK”) veya diğer dağıtılmış kodlara erişimi içeriyorsa, Müşterinin Çevrim İçi Oska Hizmetlerini, API’leri, örnek uygulama kodunu, SDK veya diğer dağıtılmış kodları kullanımı geçerli ek hükümlere tabidir.

2.3İçerik Dosyaları

“Beni Oku” dosyalarında, Belgelerde veya İçerik Dosyaları ile bağlantılı başka lisansda/lisanslarda aksi belirtilmedikçe, Müşteri, herhangi bir İçerik Dosyasını kullanabilir, görüntüleyebilir, değiştirebilir, tekrar oluşturabilir ve dağıtabilir. Bununla birlikte, Müşteri, İçerik Dosyalarını, tek başına (başka bir ifadeyle İçerik Dosyalarının dağıtılan ürünün asli değerini oluşturduğu durumlarda) dağıtamaz ve İçerik Dosyalarına veya bunlardan ilgili türetilmiş çalışmalara ilişkin herhangi bir ticari marka hakkı talebinde bulunamaz. İşbu sözleşmede belirtilen hiçbir hüküm, Yazılımın Bölüm 3’te belirtilen mülkiyetini etkilemez.

3.Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılım ile Müşterinin oluşturduğu izinli kopyalar, Oska ile tedarikçilerinin fikri mülkiyetindedir ve onlara aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kaynak kodu, Oska ile tedarikçilerinin değerli ticari sırrı ve gizli bilgileridir. Yazılım, Türkiye ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasaları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasalar ve uluslararası sözleşme hükümleriyle korunmaktadır. Burada aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu sözleşme, Müşteriye, Yazılıma ilişkin herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermez. Açıkça verilmeyen tüm haklar, Oska ve tedarikçileri tarafından saklı tutulur.

4.Kısıtlamalar ve Şartlar

4.1Mülkiyet Bildirimleri

Müşterinin oluşturduğu izinli Yazılım kopyaları, (Belgeler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Yazılımın üzerinde veya içinde bulunan telif hakkı ile diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin aynı bildirimleri içermelidir.

4.2Kullanım Yükümlülükleri

Müşteri, Yazılımı, işbu sözleşme ile izin verilenden farklı ve Yazılımın tasarımına veya Belgelerine aykırı olacak şekilde kullanmamayı kabul eder.

4.3Tersine Mühendislik Yasağı

Müşteri, Yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi uygulayamaz, Yazılımı kaynak koduna dönüştüremez, Yazılımı parçalarına ayıramaz veya başka şekillerde Yazılımın kaynak koduna ulaşma girişiminde bulunamaz.

4.4Ayrıştırma Yasağı

Yazılım, çeşitli uygulamalar ve bileşenler içerebilir; farklı Çevrim İçi Oska Hizmetlerine erişime izin verebilir; farklı platformları ve dilleri destekleyebilir ve Müşteriye farklı ortamlarda veya birden fazla kopya halinde sunulmuş olabilir. Buna karşın, Yazılım, burada izin verilen şekilde Uyumlu Bilgisayarlarda tek bir ürün olarak kullanılmak üzere tek bir ürün olarak tasarlanmış ve Müşteriye sunulmuştur. Belgelerde aksi belirtilmedikçe Müşterinin Yazılımın tüm bileşen parçalarını yüklemesi gerekmez ancak Müşteri, farklı bilgisayarlarda kullanmak üzere Yazılımı ayrıştıramaz.

4.5Devir Yasağı

Müşteri; (web yüklemesi aracılığıyla edinilen Yazılım da dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) Yazılım haklarını kiralayamaz, kiraya veremez, satamaz, bunların alt lisansını veremez, bunları temlik edemez veya devredemez ya da işbu sözleşmede açıkça izin verilen haller dışında Yazılımın herhangi bir bölümünün başka bir gerçek ya da tüzel kişinin Bilgisayarına kopyalanmasına yetki veremez.

4.6Ülke

Müşterinin Yazılımı ve Çevrim İçi Oska Hizmetlerini kullanımı ve bunlara erişimi, ilgili belgelerde başka bir ülke belirtilmemişse, sadece Türkiye içinde ve bu sözleşmede tanımlanan etkinleştirme politikasına uygun şekilde olmalıdır. Oska, Müşterinin Yazılımı Ülke dışında kullandığını tespit ederse, işbu lisansı feshedebilir.

5.Güncellemeler

Yazılımın, önceki bir Oska yazılımı sürümünün (“önceki sürüm”) güncellemesi olması halinde, müşterinin işbu güncellemeyi kullanımı, önceki sürümün muhafaza edilmesi şartına bağlıdır. Müşterinin önceki sürüme ilaveten işbu güncellemeyi kullanmak istemesi halinde, bunu sadece önceki sürümü kurduğu ve kullanmakta olduğu uyumlu bilgisayarda yapabilir. Oska’nın önceki sürümleri lisans süresi boyunca destekleme konusunda sahip olabileceği yükümlülükler, işbu güncellemenin kullanıma sunulması ile sona erebilir. Güncellemenin başka şekillerde kullanımı yasaktır. Ek güncellemeler, Oska tarafından müşteriye farklı veya ek hükümler ile lisanslanabilir.

6.Sınırlı Garanti

Oska ile Yazılım lisansı sahibi arasındaki münferit bir sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, Oska, işbu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak kullanmak üzere ilk defa Yazılım lisansı satın alan bir gerçek ya da tüzel kişiye; Yazılımın, Uyumlu bir Bilgisayarda kullanıldığı takdirde (a) doksan (90) günden daha kısa bir süre için ya da (b) Yazılımın alınmasını takiben Lisans Süresi boyunca (“Garanti Süresi”) genel olarak ilgili Yazılım kullanıcı kılavuzunda belirtildiği gibi çalışacağını garanti eder. Kullanıcı kılavuzundan büyük ölçüde farklı olmayan performans sapmaları garanti hakkı doğurmaz. Bu sınırlı garanti; OLDUĞU-GİBİ sunulan ve Oska tarafından garantisi verilmemiş olan aşağıdakiler için uygulanmaz: (i) yamalar; (ii) yazı tipi yazılımı; (iii) Önsürüm Yazılımı, deneme yazılımı, başlangıç, değerlendirme, ürün örneği ile Yazılımın yeniden satılamaz sürümleri; (iv) web siteleri, Çevrim İçi Oska Hizmetleri ve Üçüncü Tarafların Çevrim İçi Hizmetleri; (v) dijital sertifikalar ve (vi) Oska tarafından bir Oska web sitesinden web yüklemesi yoluyla ücretsiz olarak edinilen herhangi bir yazılım. Tüm garanti talepleri, söz konusu garanti süresi içinde ve satın alma belgesi ile birlikte Oska Müşteri Destek Bölümüne yapılmalıdır.

Garanti taleplerine ilişkin ek bilgiler, http://www.oska.com.tr adresinde bulunmaktadır. Oska ve bağlı iştiraklerinin söz konusu garanti talebine ilişkin tüm sorumluluğu ile Müşterinin bir garanti kapsamındaki tek ve münhasır başvuru yolu, seçim Oska’ya ait olmak üzere, şunlarla sınırlıdır: garanti talebine dayanarak Yazılım desteği sağlanması; Yazılımın yenisi ile değiştirilmesi ya da Oska’nın destek veya değiştirme işlemini uygun bulmaması halinde, varsa, Müşterinin Yazılım için ödediği lisans ücretinin iadesi. İşbu bölümde öngörülen sınırlı garanti, Müşteriye özel yasal haklar sağlamaktadır. Müşteri, yargı bölgesine göre farklılık arz edebilen mevzuatlar uyarınca ek haklara sahip olabilir. Oska, Müşterinin garanti haklarını, yasalarla izin verilmeyen ölçülerde sınırlamaya çalışmaz. Lütfen yargı bölgesine özel hükümler için Bölüm 13’e bakın.

7.Sorumluluk Reddi

Bölüm 6’daki sınırlı garanti ile yasa gereği hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak yasal garantiler ve başvuru yolları, Yazılım için geçerli olan tek garanti ve münhasır başvuru yoludur. Burada verilenler ile yasalardan kaynaklanan garantiler ve münhasır başvuru yolları hariç olmak üzere, Oska, bağlı kuruluşları, tedarikçileri ve (aşağıda tanımlanan) Sertifika Yetkilileri; performans, güvenlik, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi, bütünlük, ticari elverişlilik, müdahalesiz kullanım, tatmin edici kalite ve belirli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalardan, örf ve adet hukukundan, teamülden, kullanımdan veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan, sarih veya zımni her türlü garanti, koşul, beyan ve hükmü reddeder. Burada verilenler ile yasalardan kaynaklanan garantiler ve münhasır başvuru yolları hariç olmak üzere, Oska ve tedarikçileri; Yazılım ile web sitelerine, Çevrim İçi Oska Hizmetlerine veya Üçüncü Tarafların Çevrim İçi Hizmetlerine ve Sertifika Yetkilisi Hizmetlerine erişim, olduğu gibi ve tüm kusurlarıyla birlikte sağlanmaktadır. Bu sorumluluk reddi, bazı yargı bölgelerinde geçerli olmayabilir. Müşterinin yasa gereği feragat edilemeyen veya reddedilemeyen ek garanti hakları olabilir. Oska, Müşterinin garanti haklarını, yasalarla izin verilmeyen ölçülerde sınırlamaya çalışmaz. 6 ve 7. Bölümlerde yer alan hükümler, bu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshinden sonra da geçerliliğini korur ancak bu durum, işbu sözleşmenin feshinden sonra Yazılımı kullanmaya devam etme hakkı doğurmayacaktır.

8.Sorumluluğun Sınırlandırılması

Oska tarafından yukarıda sunulan münhasır başvuru yolu ile yasa gereği hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak tüm başvuru yolları hariç olmak üzere, Oska, bağlı şirketleri, tedarikçileri ve Sertifika Yetkilileri; bir Oska temsilcisi olası bir kayıp, hasar, talep veya masraftan haberdar edilmiş olsa dahi, netice kabilinden, dolaylı veya arızi zararlar, kâr veya birikim kayıpları, ticari kesintilerden kaynaklanan zararlar, kişisel yaralanmalar, herhangi bir bakım hizmetinin karşılanmaması veya bir üçüncü tarafça öne sürülen talepler de dâhil olmak üzere hiçbir kayıp, zarar, talep veya masraftan dolayı sorumlu tutulamaz. Her durumda, Oska’nın ve bağlı kuruluşlarının, tedarikçilerinin ve Sertifika Yetkililerinin bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşme ile bağlantılı toplam sorumluluğu, varsa, yazılım için ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır. Bu sınırlama, işbu sözleşmenin asli veya esaslı ihlali ile sözleşmenin asli veya esaslı hükümlerinin ihlali hallerinde de geçerlidir. İşbu sözleşmede bulunan hiçbir hüküm, Oska’nın ihmal ya da hileli fiilinden (sahtecilik) kaynaklanan ölüm ya da yaralanma durumunda Oska’nın Müşteriye karşı yükümlülüğünü sınırlamaz. Oska, sadece, yükümlülüklerin, garantilerin ve sorumluluğun reddi, bunların hariç tutulması ve sınırlandırılması amacıyla bağlı kuruluşları, tedarikçileri ve Sertifika Yetkilileri adına hareket eder, başka hiçbir husus ve amaçla bunlar adına hareket etmez.

Yukarıdaki sınırlama ve hariç bırakmalar, Müşterinin bulunduğu yargı bölgesinde yürürlükte olan yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Sorumluluğun sınırlandırılması, bazı yargı bölgelerinde geçerli olmayabilir. Müşteri, tüketicinin korunması yasaları ile başka yasalar gereği feragat edilemeyen haklara sahip olabilir. Oska, garantisini veya yasal başvuru yollarını, yasalarla izin verilmeyen ölçülerde sınırlamaya çalışmaz. Yargı bölgesine özel bildirimler için Bölüm 13’e bakın.

9.Genel Hükümler

İşbu sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz ya da icra edilemez bulunursa, işbu hükümler uyarınca geçerli ve icra edilebilir olmaya devam eden diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir. İşbu sözleşme, sadece Oska’nın yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmış yazılı bir belge ile değiştirilebilir. İşbu sözleşme, Yazılım konusunda Oska ile Müşteri arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Yazılım ile ilgili önceki tüm beyan, görüşme, taahhüt, yazışma veya reklamların yerine geçmektedir.

10.        Lisanslara Uygunluk.

Müşteri bir ticari işletme, şirket ya da kuruluş ise; Yazılım tarafından gerçekleştirilen lisans uygunluğu kontrolüne ek olarak, Oska’nın veya yetkili temsilcisinin her on iki (12) ayda bir defadan fazla olmayacak şekilde Oska yazılımlarının tamamının ya da herhangi bir kısmının Oska’dan alınan geçerli lisansa uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol amacıyla ve seri numaraları ve ilgili bilgiler dâhil olmak üzere yedi (7) iş günü önceden bildirimde bulunmak suretiyle Müşterinin tüm kayıtlarını, sistemlerini ve tesislerini inceleme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Söz gelimi Oska, seri Yazılım kurulumu yapılıp yapılmadığını tespit etmek üzere Müşterinin kayıtlarını inceleme hakkına sahiptir ve Müşteri, Oska’nın talebi üzerine söz konusu kayıtları Oska’ya derhal sunmalıdır. Müşteri, ayrıca, tüm Oska yazılımlarını Oska’dan alınan geçerli lisanslara uygun şekilde kullandığını doğrulamak amacıyla Oska tarafından istenen tüm kayıt ve bilgileri, Oska’nın talebini takiben otuz (30) gün içinde Oska’ya sunmakla yükümlüdür. Müşteri, işbu paragraf uyarınca gerçekleştirilecek incelemede Oska’ya makul yardımı sağlayacak ve makul şekilde iş birliğinde bulunacaktır. Müşteri, teyit işlemi sırasında Yazılım lisanslarında bir eksiklik olduğunun ortaya çıkması halinde gerekli lisansları, abonelikleri edinmeli ve ilgili geri bakım ve desteği almalıdır. Eksik ödenen ücretler ödenmesi gereken lisans ücretlerinin %5’ini geçerse, Müşteri, Oska’nın teyit işlemine ilişkin makul masraflarını da karşılar.

11.        İnternet Bağlantısı ve Gizlilik

11.1İnternete Otomatik Bağlantılar

Yazılım, bildirimde bulunmaksızın, lisans etkinleştirme ve Müşteriye ek bilgi, özellik ve işlev sağlama gibi amaçlarla Müşteri Bilgisayarının otomatik olarak İnternete bağlanmasına ve Oska web sitesiyle veya Oska alan adıyla iletişim kurmasına sebep olabilir. İşbu Bölüm 11’de aksi belirtilmedikçe Yazılım tarafından yapılan tüm otomatik İnternet bağlantıları için aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır:

11.2Yazılım İnternet üzerinden Oska’ya her bağlandığında bazı Müşteri bilgileri toplanır ve bu bilgiler, Yazılım tarafından http://www.oska.com.tr adresinde mevcut Oska Çevrim İçi Gizlilik Politikasına uygun olarak Oska’ya iletilir (“Gizlilik Politikası”).

11.3Güncelleme

Yazılım, ek bildirimde bulunmaksızın, (a) Bilgisayara indirilmeye ve kurulmaya hazır durumdaki güncellemeleri kontrol etmek; (b) Güncellemeleri otomatik olarak indirmek ve yüklemek ve (c) kurulum girişimlerinin sonuçları hakkında Oska’yı bilgilendirmek için Müşteri Bilgisayarının otomatik olarak (aralıklı veya düzenli olarak) İnternete bağlanmasına yol açabilir.

11.4Etkinleştirme

Yazılım, Müşterinin (a) bir Oska ID oluşturmasını, (b) Yazılımı etkinleştirmesini ya da tekrar etkinleştirmesini, (c) yazılımı kaydetmesini ya da (d) Üyeliği onaylamasını talep edebilir. Söz konusu gereklilik, kurulum, başlatma hakkında bildirimde bulunmaksızın ve sonrasında düzenli olarak Müşteri Bilgisayarının İnternete bağlanmasına yol açabilir. Bağlantı sağlandığında Yazılım ayrıntılı olarak http://www.oska.comtr adresinde tarif edildiği şekilde bilgi toplayacak ve bunu Oska’ya iletecektir (“Etkinleştirme Hükümleri”). Yazılım ya da Müşteri, Oska’dan Müşteri lisansına, aboneliğine veya Üyeliğine ilişkin bilgi alabilir. Oska, söz konusu bilgileri; geçerli bir lisans, abonelik ya da Üyelik ile uygunluk içerisinde olmayan hileli ya da yetkisiz kullanımları tespit ya da bertaraf etmek için kullanabilir. Yazılımı etkinleştirememek veya kaydedememek, aboneliği veya Üyeliği onaylayamamak ya da Oska tarafından Yazılımın hileli ya da yetkisiz kullanıldığının tespit edilmesi, Yazılımın bazı işlevlerinin kullanılmamasına, çalışmamasına veya aboneliğin ya da Üyeliğin iptaline ya da askıya alınmasına yol açabilir.

11.5Devre Dışı Bırakma

Müşteri, işbu sözleşmeye uygun olarak (“Devre dışı Bırakma”) başka bir Bilgisayarda kurmak ve etkinleştirmek için ve http://www.oska.com.tr adresinde tanımlandığı şekilde devre dışı bırakabilir ve Bilgisayarından kaldırabilir. Devre dışı bırakma İnternet bağlantısı gerektirir.

11.6Dijital Sertifikalar

Yazılım, Müşterinin indirilen dosyaların (örneğin uygulamalar ve içerik) kimliğini tanımlamasına yardımcı olmak, Portable Document Format (“PDF”) belgeleri içerisindeki imzaları doğrulamak ve imzalamak ve sertifikalı PDF belgelerini doğrulamak üzere dijital sertifikalar (Bölüm 13’de tarif edildiği gibi) kullanabilir. Müşterinin Bilgisayarı, dijital bir sertifikanın doğrulanması anında İnternete bağlanabilir.

11.7Masaüstü Uygulaması Kullanım Verileri

Müşterinin, Oska’nın Masaüstü uygulamalarını kullanma şekliyle ilgili bilgileri Oska ile paylaşma seçeneği vardır. Bu seçenek varsayılan olarak açıktır. Bu bilgiler, Müşterinin Oska hesabıyla ilgilidir ve Müşteriye daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamızı sağlar. Ayrıca ürün kalitesi ve özelliklerini geliştirmemize yardımcı olur. Müşteri, Oska Hesap Yönetim sayfasındaki tercihlerini istediği zaman değiştirebilir. Masaüstü uygulaması kullanım verileri hakkında daha fazla bilgi için http://oska.com.tr adresini ziyaret edin.

12.        Eşler Arası İletişim

Yazılım, ek bildirimde bulunmaksızın, diğer Oska yazılımlarına otomatik olarak bağlanmak için Müşterinin yerel alan ağı bağlantısını kullanabilir ve bunu yaparken yerel alan ağında diğer Oska yazılımlarıyla iletişim için hazır olunduğunu gösterebilir. Bu bağlantılar Müşterinin bağlantısının IP Adresini yerel ağa iletebilir.

13.Özel Hükümler ve İstisnalar

Bu bölüm, Yazılımın bazı ürün ve bileşenleri ile ilgili özel hükümlere ve yukarıdaki hüküm ve koşullara ilişkin bazı istisnalara yer vermektedir. Bu bölümde ifade edilen hükümlerden herhangi birinin sözleşmedeki herhangi bir hüküm veya koşul ile çatışmalı olması halinde, bu bölümde yer alan hükümler, diğer hüküm ve koşulları ilga eder.

13.1Tarafların Haklarına Halel Getirmeme

Eğitim Yazılımı Ürünü. Yazılım bir Eğitim Yazılımı Ürünüyse (sadece Eğitimle ilgili Son Kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere üretilen ve dağıtılan Yazılım), bulunduğu yargı bölgesinde Eğitimle ilgili bir Son Kullanıcı niteliğini taşımayan Müşteri, Yazılımı kullanma hakkına sahip olamaz. Bu haktan yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için lütfen http://www.oska.com.tr adresini ziyaret edin.

13.2Çevrim İçi Hizmetler

13.2.1Üçüncü Taraflar tarafından Sağlananlar. Yazılım; Müşterinin ürün, bilgi, yazılım ve hizmet sunan üçüncü taraf web sitelerine (“Üçüncü Taraf Çevrim İçi Hizmetleri”) erişimine olanak sağlayabilir. Müşterinin Üçüncü Taraf Çevrim İçi Hizmetlerine erişimi ve bunları kullanımı, söz konusu sitelerde bulunan veya başka şekillerde bu Üçüncü Taraf Çevrim İçi Hizmetleri ile bağlantılı olan hükümler, koşullar, sorumluluk retleri ve bildirimler tarafından yönetilmektedir. Oska, Üçüncü Taraf Çevrim İçi Hizmetlerini kontrol etmemekte, desteklememekte veya söz konusu hizmetlerin sorumluluğunu üstlenmemektedir. Söz konusu tarafın gizlilik politikaları ve Müşteriye ait kişisel bilgileri kullanım şekli, mal ve hizmet teslimatı ve ödemesi ve söz konusu işlemler ile bağlantılı diğer hüküm, koşul, garanti veya beyanlar da dâhil olmak üzere bir Üçüncü Taraf Çevrim İçi Hizmeti ile bağlantılı olarak Müşteri ile bir üçüncü taraf arasındaki tüm işlemler tamamıyla Müşteri ile söz konusu üçüncü taraf arasındadır. Üçüncü Taraf Çevrim İçi Hizmetleri tüm dillerde veya tüm ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılamayabilir ve Oska, istediği zaman ve herhangi bir nedenle bir Üçüncü Taraf Çevrim İçi Hizmetinin kullanımında değişiklik yapabilir veya kullanımına son verebilir.

13.2.2 Münferit bir sözleşme ile Oska’nın, bağlı şirketlerinin veya üçüncü tarafların onay verdiği durumlar hariç olmak üzere, Müşterinin Üçüncü Taraf Çevrim İçi Hizmetleri kullanmasından kaynaklanabilecek riskler, bölüm 6 ve bölüm 7’deki garanti ve sorumluluk sınırlandırmaları uyarınca Müşteriye aittir.

13.3Dijital Sertifikalar

13.3.1Kullanım

Dijital sertifikalar, üçüncü taraf sertifika yetkilileri ve (topluca “Sertifika Yetkilileri”) tarafından yayımlanır ya da kendinden imzalı olabilir.

13.3.2Hüküm ve Koşullar

Dijital sertifikaları satın alma, kullanma ve dijital sertifikaların güvenilirliği Müşteri ve Sertifika Yetkilisinin sorumluluğundadır. Müşteri, sertifikalı bir belgeye, dijital imzaya veya Sertifika Yetkilisi hizmetlerine itimat etmeden önce, ilgili Sertifika Yetkilisinin sağlamış olduğu hizmetlerin tabi olduğu abonelik sözleşmesi, güvenirlik sözleşmeleri, sertifika politikaları ve uygulama bildirimleri gibi geçerli hüküm ve koşulları incelemelidir.

13.3.3Kabul

Müşteri, (a) bir dijital sertifikanın doğrulama işlemi yapılmadan önce iptal edilmiş veya süresi dolmuş olmasına rağmen Yazılımın yapılandırma veya harici sorunlar nedeniyle imzayı geçerli olarak gösterebileceğini, (b) dijital sertifikanın güvenliğinin veya doğruluğunun belgeyi imzalayan kişi, ilgili Sertifika Yetkilisi ya da üçüncü tarafların fiilleri veya ihmali nedeniyle tehlikeye girebileceğini ve (c) sertifikanın, bir Sertifika Yetkilisi tarafından sağlanmamış, kendinden imzalı bir sertifika olabileceğini kabul eder. Bir sertifikaya itimat edip etmeme konusunda tek sorumlu Müşteridir. Bir Sertifika Yetkilisi tarafından Müşteriye münferit bir yazılı garanti temin edilmedikçe dijital sertifikaları kullanıma ilişkin tüm riskler Müşteriye aittir.

13.3.4Üçüncü Taraf Lehdarlar

Müşteri itimat ettiği Sertifika Yetkilisinin işbu sözleşme hükümleri açısından lehdar üçüncü taraf olarak değerlendirileceğini ve işbu hükümlerin uygulanmasını sağlama konusunda Oska ile aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.

13.3.5Tazmin

Müşteri, (a) süresi dolmuş ya da feshedilmiş bir sertifikaya güvenerek iş yapmak; (b) sertifikanın hatalı bir şekilde tasdik edilmesi; (c) herhangi bir sertifikanın ilgili hükümler, işbu Sözleşme ya da ilgili yasalar tarafından izin verilen amaç dışında kullanılması; (d) düzenleyicinin hizmetlerine veya sertifikalarına güvenme konusunda makul karar verememiş olma veya (e) hizmetlerle ilgili hüküm ve koşullarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir Sertifika Yetkilisinin sağlamış olduğu herhangi bir hizmetin kullanılmasından kaynaklanan zarar, ziyan, dava ya da tazminat nedeniyle (tüm makul giderler, masraflar ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) Oska’yı ve ilgili Sertifika Yetkilisini (hüküm ve koşullarında açıkça belirtilen durumlar dışında) sorumlu tutmayacağını kabul eder.

İşbu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa ya da Oska’dan herhangi bir bilgi almak isterseniz, lütfen bölgenizdeki Oska bürosuyla irtibata geçmek için ürün paketinde bulunan adres ve irtibat bilgilerini kullanın.

İşbu Yazılım adı, Oska, OskaBulut ve ilgili tüm unvan ve logolar Türkiye Cumhuriyeti’nde ve/veya diğer ülkelerde Oska’nın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar bunların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.