ÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2018/DK.D-405 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) > ÖTV Değişikliği Nedeniyle Ödenecek Fiyat Farkı >

ÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2018/DK.D-405 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

(Bu karar 2019/DK.D-48 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile İPTAL edilmiştir!)

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No                        : 2018/069

Gündem No                        : 1

Karar Tarihi                        : 25/12/2018

Karar No                        : 2018/DK.D-405

Toplantıya Katılan Üye Sayısı        : 8        

Gündem Konusu                : 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

1- Hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının bu Kararda belirtilen kurallara göre yapılmasına,

2- Bu kararın, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için geçerli olmasına ve bu dönemde 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul kararının uygulanmamasına, anılan Bakanlar Kurulu kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul kararında yer verilen esasların dikkate alınmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

 

2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI FİYAT FARKI UYGULAMASI

2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için içerisinde akaryakıt girdisi bulunan ve sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen hizmet alımları ve yapım işleri sözleşmelerinde ÖTV’ye ilişkin değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesaplamaları aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

1. Fö = Fb - F

Fb =[AnxBxbxD]/S        

F = An x B x b x (Pn - 1)

 Yn              

Pn = [-------]

                 Yo              

Formülde geçen;

Fö: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin bayi satış fiyatlarında meydana getirdiği değişiklik nedeniyle, söz konusu esasların 5 inci maddelerine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak hesaplanan fiyat farkını,

Fb: Akaryakıt ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olan ilk sekiz akaryakıt şirketince ilgili akaryakıt ürünü için EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatları esas alınarak hesaplanan ihale tarihi ile uygulama tarihi arasındaki fiyat farkını,

F: Yürürlükte bulunan Fiyat Farkı esaslarına göre hesaplanan fiyat farkını,

An: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddelerine göre yapılan fiyat farkı hesabında esas alınan hakediş tutarını,

B: 0,90 sabit katsayısını,

b: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil etmek üzere, ilgili yapım işi veya hizmet alımı sözleşmesinde belirtilen sabit katsayıyı (işin sözleşmesinde akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden birden fazla b katsayısı belirlenmiş olması durumunda ÖTV kaynaklı fiyat farkı ödenmesinde ilgili kısma ait b katsayısı kullanılacaktır.),

D: Akaryakıt bayi satış fiyatlarında meydana gelen artış veya azalış tutarını, (Uygulama ayındaki akaryakıt bayi satış fiyatından ihale tarihinde ilan edilen bayi satış fiyatı çıkarılarak bulunacaktır.)

S: İhale tarihinde ilan edilen bayi satış fiyatını ifade eder.

2. Akaryakıt bayi satış fiyatında uygulama ayı içerisinde birden fazla değişiklik meydana gelmesi durumunda, bu ay için esas alınacak hakediş tutarı (An), ayın kalan günleri dikkate alınarak orantı yoluyla belirlenir.

3. Bayi satış fiyatları olarak, akaryakıt ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olan ilk sekiz akaryakıt şirketince ilgili akaryakıt ürünü için EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatları esas alınacaktır.

4. Bu esaslar 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönemde ÖTV’nde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak uygulanacak olup, anılan Bakanlar Kurulu kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul kararında yer verilen esaslar dikkate alınacaktır.

Bu bağlamda, anılan Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının idarelerce yapılmasına yönelik olarak örnek bir hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir.

Örneğin, 2.1.2018 tarihinde ihalesi yapılan ve fiyat farkı ödenmesi öngörülen bir yapım işi sözleşmesinde akaryakıt ağırlık oranını temsil eden sabit katsayının (b3) 0.30 olarak belirlendiği ve anılan iş kapsamındaki aylık hakediş ödemelerinin 100.000,00 TL olduğu, ayrıca motorin için EPDK tarafından ihale tarihinde ilan edilen bayi satış fiyatının 5,00 TL olduğu bir sözleşme kapsamında,

Her ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere,

Temmuz:

Bayi satış fiyatlarına göre temmuz ayı için hesaplanan fiyat farkı:

ÖTV’de meydana gelen değişimler sonrası Temmuz ayı için motorin bayi satış fiyatı = 5,66 TL/Litre

Fb=[AnxBxbxD]/S= [100.000,00 x 0,9 x 0,30 x (5,66-5,00)]/5 = 3.564,00 TL

Yürürlükte bulunan fiyat farkı formülüne göre temmuz ayı için hesaplanan fiyat farkı:

F = An x B x b x (Pn - 1)

          Yn         817,87

Pn = [------] = [-----------] = 1,349

          Yo         606,14

F = 100.000,00 x 0,9 x 0,3 x (1,349-1 )

F = 9.423,00 TL

Bu durumda, temmuz ayı için hesaplanacak fiyat farkı;

Fö = Fb - F = 3.564,00 - 9.423,00 = -5.859,00 TL olup, bu tutar yüklenici hesabından kesilecektir.

Ağustos:

Bayi satış fiyatlarına göre ağustos ayı için hesaplanan fiyat farkı:

1-15 Ağustos 2018 tarihlerinde motorin bayi satış fiyatı = 5,66 TL/Litre

ÖTV’de meydana gelen değişim sonrası 16-31 Ağustos 2018 tarihlerinde motorin bayi satış fiyatı = 6,22 TL/Litre

Fb=[AnxBxbxD]/S = [(15/31) x 100.000,00 x 0,9 x 0.30 x (5,66-5,00)]/5,00

                               + [(16/31) x 100.000,00 x 0,9 x 0.30 x (6,22-5,00)9/5,00

            =  5.124,78 TL

Yürürlükte bulunan fiyat farkı formülüne göre ağustos ayı için hesaplanan fiyat farkı:

F = An x B x b x (Pn - 1)

          Yn         1023,55

Pn = [------] = [-----------] = 1,689

          Yo         606,14

F = 100.000,00 x 0,9 x 0,3 x (1,689-1 )

F = 18.603,00 TL

Bu durumda, ağustos ayı için hesaplanacak fiyat farkı;

Fö = Fb - F = 5.124,78 - 18.603,00 = -13,478,22 TL olup, bu tutar yüklenici hesabından kesilecektir.

Geri Dön