İş'le İlgili Doldurulması Zorunlu Bilgiler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > İşin Sözleşme Bilgileri >

İş'le İlgili Doldurulması Zorunlu Bilgiler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu bilgiler, incelendiğinde anlaşılacağı gibi işin ihale edilmesinden sonra girilip kullanılacak olan bilgilerdir.

 Bu pencerede istenen bilgileri, idare ve yüklenici arasında yapılmış olan sözleşmeden faydalanarak (bakarak) girmeniz önerilir.

 *” ile işaretlenmiş alanlar girilmesi zorunlu alanlardır, bu bilgiler tamamlanmadan sonraki aşamalara geçilemez.

 Penceredeki tarih bilgilerini klavyeden rakam girerek değil, tarih simgesine tıklayınca açılan takvimi kullanarak girmeniz önerilir.

 clip0178

 İşin Adı: Sözleşmede “İşin Adı: …” olarak belirtilen bilgiyi giriniz. (Hakediş dosyası açılırken bu bilgi girilmiş olduğu için buraya hazır gelecektir, gerekliyse değişiklik yapabilirsiniz.)

 İşin Tam Adı: İşin adının çok uzun olması halinde ifadenin tamamı “İşin Adı: ” satırına sığmayacaktır. Bu gibi durumlarda “İşin Tam Adı”nı kullanabilirsiniz.

 Yapılan İşin Proje No: İhale işlem dosyası içeriğinde yer alan bilgidir, sözleşme eklerinde de bulunabilir.

 Sözleşme Bedeli: Sözleşme bedeli buraya yazılır, bu bilgi sonradan hiçbir gerekçeyle (iş artışı, ek sözleşme vb.) değiştirilmemelidir. Karma sözleşmeli işlerde anahtar teslim götürü bedel ve teklif birim fiyatlı kısımların sözleşme bedelleri ayrı ayrı girilir.

 Sözleşme Tarihi: Sözleşmenin imza altına alındığı tarihi ifade eder.

 İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su: Standart formlarda yer alan İhale Komisyon Kararı dokümanında yer alan bilgilerdir.

 Sözleşmeye Göre Verilen Süre: İşin, işyeri teslim tarihinden itibaren kaç gün içinde tamamlanacağını ifade eder.

 Yer Teslim Tarihi: Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer tesliminin yapıldığı tarihi ifade eder.

 Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi: Yer Teslim Tarihi’ne Sözleşmeye Göre Verilen Süre eklenerek bulunur. Sözleşmede bu bilgi yer almaz, programın süreyi hesaplarken yer teslim gününü hesaba dâhil edip etmeyeceği kullanıcı tarafından belirlenir.

 Yüklenici Adı: Yüklenicinin adı, soyadı / ticaret unvanı bilgileri girilir.

 Gecikme Cezası Oranı (Onbinde): İşin süresinde bitirilmemesi halinde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin onbinde üçü ile onbinde altısı arasında olmak üzere belirlenen (sözleşmede yazılı) oranı ifade eder.