Yapım Genel Şartnamesinin İş Artışının Kontrolu Hakkındaki Bölümleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif > Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde) > Mukayeseli Keşif İcmali >

Yapım Genel Şartnamesinin İş Artışının Kontrolu Hakkındaki Bölümleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yapım Genel Şartnamesi Madde 21-

 (6) (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./27. md., yürürlük: 18.08.2019) Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı yapılmasının öngörülmesi halinde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığının tespiti için, iş artışının uygulandığı aya ait rayiçler/fiyatlar üzerinden 22 nci maddeye göre belirlenen yeni birim fiyat ile hesaplanan toplam iş artış tutarı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla hesaplanır. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri oranı esas alınır.

 

Geri Dön