Tüm Mahal Metrajlarının Miktarları ve Tutarları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Tüm Mahal Metrajlarının Miktarları ve Tutarları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Mahal metrajları, imalatların miktarını hesaplamak için geliştirilmiş bir bölüm olup parasal tutarlarla ilgilenmez. Parasal tutarların hesaplanıp çeşitli şekillerde incelendiği, gruplara göre toplandığı, yüzde hesabının yapıldığı, yazdırıldığı, vb. yerler yaklaşık maliyet cetveli ve ilgili menülerdir.

 Buna rağmen bazen yapılan metraj sonucu oluşan miktarlar henüz yaklaşık maliyet cetveline gönderilmeden, yüzey, mahal ve kat/blok bazında tutarlar ile genel toplamın ne kadar olduğu bilinmek istenir. Bunun için Düzen>İcmal (Tüm Mahallerin Tutarı) seçeneği kullanılır.

 _Bullet Düzen>İcmal (Tüm Mahallerin Tutarı) seçeneğini tıklatın.

 _Bullet Gelen pencerede yapılmış bütün metrajların -hiçbir seçim yapılmadan- poz, yüzey, mahal ve kat/blok bazında tutarları ile genel toplamı listelenip gösterilmiştir.

 clip0719

 İmalat, demir, profil ve tesisat metrajlarına ait ilk dört sütun, kat, mahal ve yüzeyin kendisine doğrudan bağlı olarak yapılan metraj tutarlarını gösterir. Bir yüzeye ait 4 tür metrajın toplam tutarını görmek için Toplam sütununa bakılmalıdır. Bir kat ve/veya mahale doğrudan bağlı metrajlar ile bağlı alt mahal ve/veya yüzeylerin metrajlarının toplam tutarı da ilgili satırın son sütunu olan Toplam sütunundadır.

 Resimdeki örnek üzerinden bu durumu açıklayalım:

 A ile gösterilen Bodrum Kat toplamı (210.102,97), kendisine doğrudan bağlı (1.418,36) demir metrajı tutarı ile B-002 MUTFAK (208.684,61) tutarının toplamına eşittir.

 B ile gösterilen B-002 MUTFAK toplamı (208.684,61), kendisine doğrudan bağlı profil (18.381,60) ve tesisat (185.370,00) metraj tutarları ile altındaki 6 adet yüzeyin tutarlarının toplamına eşittir.

 Mahallerin Tutarları ve Pozların Tutarları iki sekmeye ayrılarak gösterilmiştir.

Geri Dön