Birim Fiyat Teklif Cetveli

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri >

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yaklaşık Maliyet Hesabı menüsünde girilip kullanılan iş kalemleri burada cetvel halinde listelenir.

 Burada ve diğer tüm pencerelerde pozlar satır olarak gösterilirken, Düzen>Etiket seçeneği ile satırları boyama veya ızgara görünümü kullanılarak görsellik geliştirilebilir. Etiket renklendirmelerinin görünebilmesi için Düzen>Etiket>Göster seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.

 Buradaki değerler en son yenilemenin yapıldığı (bir önceki) durumu gösterir.

 _Bullet Düzen>Birim Fiyat Teklif Cetveli yazısını tıklatın.

 _Bullet Listenin yenilenmesi için Yenile düğmesini tıklatın.

 _Bullet Bu listede her bir iş kaleminin bu iş'teki toplam miktarı, teklif fiyatı ve tutarı görüntülenir.

 Karma sözleşmeye hazırlık içim Yaklaşık Maliyet Cetveli'nde kısımlara ayırma işlemi yapılmışsa burada seçenekler oluşur:

 clip0556

 İlgili nokta işaretlenerek istenen dökümler elde edilebilir.

 _Bullet Birkaç iş grubunda yer alan iş kalemlerinin iş gruplarındaki miktarlarını ayrı ayrı görebilmek için o iş kalemi satırında iken Ayrıntılar düğmesini tıklatın.

 _Bullet Boru montaj bedeli alan müşterek tesisat pozlarının buradaki teklif fiyatına, boru montaj maliyeti de dâhildir. Yani teklif birim fiyatı olarak pozun birim fiyatı yerine, boru montaj bedeli dâhil toplam tutarın miktara bölünmesi ile bulunan değer alınmıştır. Bakınız Not-1.

 _Bullet Nakliye hesabı yapılan ve maliyet cetvelinde her pozun nakliyesi kendi altında gösterilen yaklaşık maliyet dosyalarında buradaki teklif fiyatına, nakliye maliyeti de dâhildir. Yani teklif birim fiyatı olarak pozun birim fiyatı yerine, nakliye bedeli dâhil toplam tutarın miktara bölünmesi ile bulunan değer alınmıştır. Bakınız Not-1.

 _Bullet Düzen>Yazdır yazısı ile gelen seçeneklerden birincisi teklif cetvelini yazdırır. Bu form teklif birim fiyatlı işlerde kullanılır.

 _Bullet Düzen>Yazdır yazısı ile gelen seçeneklerden Yazdır (Hesap Cetveli) ile elde edilen form Hesap Cetveli olarak adlandırılır. Anahtar teslimi götürü bedelli işlerde aşırı düşük sorgulamasına verilen cevapta, teklifi oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği tablo olan bu hesap cetveli de sunulmalıdır.

 Bu listede analizli olan inşaat pozlarının satır başlarındaki kutu yeşil renkle (clip0532), tesisat pozları ise kırmızı renkle (clip0533) belirtilirler. Satır başlarındaki hücresinde renk olmayan pozlar ise bir analiz sonucu oluşmayıp, fiyatı doğrudan girilen yani rayiç olarak kabul edilen pozlardır.

clip0531

 clip0532 : Analizli inşaat pozu

 clip0533 : Tesisat pozu

 Ayrıca her bir pozun tipi (Analizli/Tesisat/Fiyat ve Rayiç) poz satırı üzerinde iken pencerenin sol altında belirtilir.

 Birim Fiyat Teklif Cetveli'ni istenilen iş gruplarına göre oluşturmak da mümkündür.

 _Bullet Düzen>Seçerek Yenile'yi tıklatın.

 _Bullet Gelen Grup Seçimi penceresinde istediğiniz iş gruplarını seçin. Bunun için Seç sütununda tıklama yapmanız yeterlidir. Bir ana grubu seçince bağlı iş gruplarının da seçildiğine dikkat edin.

 _Bullet Uygula ile işlemi başlatın.

 _Bullet İşlem tamamlandığında listelenen pozların sadece seçtiğiniz gruplarda kullanılan pozlar olduğunu gözleyin.

 

 _Bullet EKAP için Poz Listesi Hazırlamak

 _Bullet Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Teklif Cetveli Yazdırmak

 

 Not-1: Boru montaj bedeli alan ve/veya nakliyesi içinde olan iş kalemlerinin teklif birim fiyatı toplam tutarın miktara bölünmesiyle bulunur. Böyle hesaplanan birim fiyatlar kuruş hanesinde küsurat içerebilir. Bu durumda yuvarlanarak elde edilen birim fiyat ile miktarın çarpımı toplam tutara eşit olmayabilir.

 Örnek:

 Nakliye veya boru montaj bedeli eklenmiş tutarı 150.000 TL, miktarı 140.000 m olan bir iş kaleminin hesaplanan birim fiyatı (150.000/140.000) 1,07142... değeri yuvarlanarak 1,07 elde edilir.

 Bu değerler birim fiyat teklif cetvelinde aynen kullanılırsa,

 Birim Fiyat        Miktar                Tutar

 1,07        x        140.000        = 150.000 TL

 yazılır, bu ise aritmetik hata anlamına gelir ki, teklifin elenmesine neden olur.

 Çünkü 1,07x140.000 işleminin sonucu 150.000 değil 149.800'dür. Bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde bu örnek poza ait olması gereken gösterim şöyledir:

 Birim Fiyat        Miktar                Tutar

 1,07        x        140.000        = 149.800 TL

 Program, anlatılan bu sakıncalı durumu olması gereken şekilde yaparak birim fiyat teklif cetvelinin kabul edilebilir olmasını sağlar. Dikkat edilmesi gereken bir nokta şudur: Bu yuvarlatma nedeniyle; birim fiyat teklif cetvelinin toplam tutarıyla yaklaşık maliyet icmalinde görünen tutar dikkat çekecek şekilde farklılık gösterebilir. İstekli olarak verilecek teklif mektubuna, birim fiyat teklif cetvelinin (veya hesap cetvelinin) toplam tutarı yazılacağı için bu durumun bir sakıncası yoktur.

 Not-2: Pursantaj Cetveli, Pursantajlı İcmal ve BF Teklif Cetveli gibi birçok yerde program hesaplamaların yenilenmesini önerdiğinde, bu öneriye mutlaka uyulmalıdır.