Ağrılık Oranları ve Endeksler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) > Fiyat Farkı Hesap Cetveli >

Ağrılık Oranları ve Endeksler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Ağırlık oranları ile endekslerin girildiği ve gösterildiği pencere burasıdır. Yer teslim tarihinin ayından başlamak üzere bulunulan hakedişin ayına kadar satırlar açılmıştır.

 Girilmiş değerlerden her ay için hesaplanan fiyat farkı katsayıları da (Pn-1) listelenmiştir.

 Formüllerdeki Pn-1 değerinin virgülden sonra kaç hane alınacağı clip0601 kutusundan belirlenmelidir.

 clip0400

 _Bullet Kararnamede ilk sırada yer alan endeksler, örneğimizde ilk değer olarak seçilmişlerdir.

 _Bullet Sözleşmede hangi endekslerin kullanılacağı belirtilmemişse fiyat farkı katsayılarından diğer malzemeleri temsil eden b5 için 1 alınarak Yİ-ÜFE Genel endeksi ile hesaplamalar yapılmalıdır.

 _Bullet Giris düğmesi kullanılarak istenen girişler yapılır.

 

 _Bullet Ayların Endekslerinin Kıyaslanması

 

Açıklamalar:

İo, n : İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı,

Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 27 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 24) “Ana Metaller”, 271 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 241 “Esas Demir, Çelik ve Demir Alaşımları”, 272 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 242 “Borular”, 273 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 243 “Diğer İlk İşlenmiş Demir ve Çelik Ürünleri”, 274 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 244) “Değerli Ana Metaller ve Diğer Demirli Olmayan Metaller”, 275 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 245) “Metal Döküm Hizmetleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 23 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 19) “Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri”, 231 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 191) “Kok Fırını Ürünleri”, 232 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 192) “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 20 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 16) “Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç); Hasır ve Örgü Malzemelerinden Yapılan Eşyalar”, 201 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 161) “Kereste - Biçilmiş, Planyalanmış veya Emprenye Edilmiş”, 202 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 162) “Ahşap Plaka; Kontraplak, Yonga Levha, Sunta, Diğer Pano ve Tahtalar” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

Go, Gn:  İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,

Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 29 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 28) “Makine ve Teçhizat b.y.s.”, 291 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 281) “Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç Olmak Üzere Mekanik Güç Kullanımı ve Üretimi İçin Makineler”, 292 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 282) “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 293 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 283) “Tarım ve Ormancılık Makineleri”, 295 numaralı (Yİ-ÜFE tablosunda 289) “Diğer Özel Amaçlı Makineler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

İfade eder.

 

Not: Kırmızı ifadeler aşağıdaki kanun gereği yapılan değişikliklerin işlenmesidir.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6527, Kabul Tarihi: 26/02/2014

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2014 Sayı : 28928

MADDE 14 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”

 

 _Bullet TÜİK Endeks Kodlarının Karşılıklar Tablosu