Fiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) > Fiyat Farkı Hesap Cetveli >

Fiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Farkı Hesabı penceresinin Ağırlık Oranları ve Endeksler sekmesine gelin. Sözleşmede yazılı olan ağılık oranlarını Giris düğmesi yardımıyla girin.

 clip0875

 _Bullet Sözleşmede hangi endekslerin kullanılacağı belirtilmemişse fiyat farkı katsayılarından diğer malzemeleri temsil eden b5 için 1 alınarak Yİ-ÜFE Genel endeksi ile hesaplamalar yapılmalıdır.

 _Bullet ÖTV Fiyat farkı verilecek işlerde kullanılan "k: Akaryakıt girdisinin nispi ağırlığını gösteren düzeltme katsayısı" burada girilir.

 _Bullet Bulunulan pencerede yapılan girişler seçilmiş iş grubuna aittir. İş grubu değiştirilerek her biri için sözleşmede belirtilmiş olan ağırlık oranları girilmelidir. Seçtiklerinizin tüm iş gruplarına atanmasını isterseniz clip0388 düğmesinden yararlanın.

 Ağırlık oranlarının girildiği bu pencere, girilen oranların toplamı 1'e eşit yapılmadıkça kapatılmamalıdır.

 Ek Açıklama (Yapım İşleri için)

 Fiyat farkı verilmesi öngörülen işlerde, ihaleden önce belirlenerek dokümanda yazılan ağırlık oranlarının tanımları Yapım İşleri İçin şöyledir;

 a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 b1: Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 b2: Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 b3: Katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 b4: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 b5: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 c: Makine ve ekipmana ait amortismanın oranını temsil eden sabit katsayıyı,

ifade eder.

a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için belirlenecek sabit katsayıların toplamının bire (1.00) eşit olacak şekilde, ihaleden önce, işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.