Revize Birim Fiyat Hesabı-Kültür Uygulama İşlerinde

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi > Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı) >

Revize Birim Fiyat Hesabı-Kültür Uygulama İşlerinde

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarına ait işler ile Vakıf Kültür Varlıkları Uygulama İşleri"nde revize birim fiyat hesabı farklıdır.

 Kültür Varlıkları Uygulama İşlerinde, iş kalemi miktarının sözleşmede belirtilmiş miktarı belli bir orandan fazla aşması durumunda yeni bir birim fiyat oluşturulması gerekir. Belirtilen koşulun oluşup Revize Birim Fiyat hesaplanması gerektiğini program anlar ve gerekli işlemleri yapar.

 Revize birim hesabı yapılması gereken iş kalemleri iş grubuna bakılmaksızın Yapılan İşler Listesi penceresindeki Revize BF Kesintisi Hesabı sekmesinde listelenir.

 Revize Birim Fiyat Hesabı sekmesinde hesaplanan tutar aynı pencerede önceki sekme olan Hakediş İcmali sekmesindeki revize birim fiyat kesintisi satırına aktarılır.

 Bu hesabın güvenli olması için sözleşme bedelinin ve Hakediş İşlemleri>Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde iş kalemlerinin miktarlarının doğru yazılmış olduğuna dikkat edilmelidir.

 Kültür Varlıkları Teklif Birim Fiyat Uygulama İşleri Tip Sözleşme tasarısının ilgili maddesi:

 31.2. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %50’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde elli artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 R = F x [ 1 – (A x F) / S ]

 S = Sözleşme bedeli ( TL),

 F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….),

 A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

 R = Revize birim fiyat (TL / ….).”

 Bu madde gereği olarak, her bir iş kaleminin hakedişteki miktarının hangi değeri geçtiğinde (R = Revize birim fiyat (TL/..) hesaplanacağının bilinmesi gerekir.

 Revize Fiyat Uygulanmasını Gerektirecek Miktar, iş kaleminin sözleşmede yazılı miktarının %150'sinden az olmamak üzere, sözleşme bedelinin %1'ini geçen miktardır. Ancak hesaplanan revize birim fiyatın, sözleşmedeki miktarın %150'sini aşan kısmına uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

 Programın bu hesabı yapabilmesi için işin Kültür varlıkları kapsamdaki bir Uygulama işi olduğu, İşin Sözleşme Bilgileri penceresinde belirtilmiş olmalıdır.

 Formülde S ile gösterilen "sözleşme bedeli", karma sözleşmeli işlerde teklif birim fiyatlı kısmın sözleşmedeki bedelidir.

Geri Dön