Revize Birim Fiyat Hesabı-Vakıf Uygulama İşlerinde

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi > Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı) >

Revize Birim Fiyat Hesabı-Vakıf Uygulama İşlerinde

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teklif birim fiyatlı uygulama işi hakedişlerinde, iş kalemi miktarının sözleşmede belirtilmiş miktarı belli bir orandan fazla aşması durumunda yeni bir birim fiyat oluşturulması gerekir. Belirtilen koşulun oluşup Revize Birim Fiyat hesaplanması gerektiğini program anlar ve gerekli işlemleri yapar.

 Burada önemli bir husus "iş kaleminin sözleşmedeki birim fiyatının uygulama yılı birim fiyatından düşük olması durumunda" revize birim fiyat hesabının yapılmaması gerektiğidir.

 Revize birim hesabı yapılması gereken iş kalemleri iş grubuna bakılmaksızın Yapılan İşler Listesi penceresindeki Revize BF Kesintisi Hesabı sekmesinde listelenir.

 Hesaplanan revize birim fiyat alanı kırmızıya boyanmış clip0730 olarak gösterilen pozlar "madde 28.2.3 kapsamına girmiş, birim fiyatı maddede yazan koşullara uyularak hesaplanıp buraya elle girilmesi gereken pozlardır." Elle giriş yapabilmek için clip0062 düğmesi ile açılan pencerede yapılır.

 Revize Birim Fiyat Hesabı sekmesinde hesaplanan tutar aynı pencerede önceki sekme olan Hakediş İcmali sekmesindeki revize birim fiyat kesintisi satırına aktarılır.

 Bu hesabın güvenli olması için sözleşme bedelinin ve Hakediş İşlemleri>Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde iş kalemlerinin miktarlarının doğru yazılmış olduğuna dikkat edilmelidir.

 Vakıflar Genel Müdürlüğü Uygulama İşlerinde İş Kalemi Miktarının Değişmesi

 28.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 5’ini geçmesi halinde ilgili iş kalemine revize fiyat yapılmak üzere aşağıdaki denklem uygulanır. İş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı uygulama yılı birim fiyatından daha düşük ise yukarıdaki şartlar aranmaz ve revize birim fiyat uygulanmaz.

 R = F x [ 1 – 3 x (A x F) / S ]

 S = Sözleşme bedeli (TL),

 F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….),

 A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, m, m2 vb.),

 R = Revize birim fiyat (TL / ….).

 Örnek olarak; 1.000.000.-TL sözleşme bedeli üzerinden ihale edilen bir Uygulama işinde iş kalemi miktarının değişmesi sonucundaki revize fiyatın hesabı;

 S (Sözleşme bedeli)                        : 1.000.000.-TL

 F (İş kaleminin sözleşme birim fiyatı)        : 500 TL/m3

 A1 (İş kaleminin sözleşmedeki miktarı) : 100 m3

 A2 (İş kaleminin uygulamadaki miktarı): 300 m3

 A (İş kalemindeki toplam artış miktarı): 300-100 = 200 m3

 İş kalemindeki toplam artış yüzdesi        : (200-100)/100 x 100 = %100 > %20

 İş kalemindeki toplam artış tutarı        : 200 x 500 = 100.000 TL

 Sözleşme bedeline göre artış yüzdesi        : (100.000/1.000.000) x 100 = %10 > %5

 Revize birim fiyat                        : 350,00 TL./m3

 28.2.2. Yukarıdaki denklem ile bulunan revize birim fiyat; ilgili iş kalemine ait uygulama yılı birim fiyatından (Sırasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları) daha düşük olmaz.

 28.2.3. İlgili iş kalemine ait birim fiyatın bulunmaması durumunda, ihale dokumanı ile verilen özel analize (Sırasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları) uygulama yılı rayiçleri kullanılarak, rayici yok ise uygulama ayı rayici ile elde edilen fiyattan daha düşük olamaz.

 Bu madde gereği olarak, her bir iş kaleminin hakedişteki miktarının hangi değeri geçtiğinde (R = Revize birim fiyat (TL/..) hesaplanacağının bilinmesi gerekir.

 Revize Fiyat Uygulanmasını Gerektirecek Miktar, iş kaleminin sözleşmede yazılı miktarının %120'sinden az olmamak üzere, sözleşme bedelinin %5'ini geçen miktardır. Ancak hesaplanan revize birim fiyatın, sözleşmedeki miktarın %120'sini aşan kısmına uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

 Programın bu hesabı yapabilmesi için işin Vakıflar Genel Müdürlüğü mevuatı kapsamdaki bir Uygulama işi olduğu, İşin Sözleşme Bilgileri penceresinde belirtilmiş olmalıdır.

 Formülde S ile gösterilen "sözleşme bedeli", karma sözleşmeli işlerde teklif birim fiyatlı kısmın sözleşmedeki bedelidir.

Geri Dön