Revize Birim Fiyat Hesabı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi > Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı) >

Revize Birim Fiyat Hesabı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Teklif birim fiyatlı yapım işi hakedişlerinde, iş kalemi miktarının sözleşmede belirtilmiş miktarı belli bir orandan fazla aşması durumunda yeni bir birim fiyat oluşturulması gerekir. Belirtilen koşulun oluşup Revize Birim Fiyat hesaplanması gerektiğini program anlar ve gerekli işlemleri yapar.

 İşin Bilgileri'ndeki seçime göre revize birim fiyat hesabı yapılır. Buradaki seçim "Asıl pozun altında bir poz olarak" şeklinde olsa bile, program çalışırken birden çok iş grubunda bulunan bir poz için revize hesabı gerektiğini tespit ederse hesaplamaları Revize BF Kesintisi Hesabı sekmesinde yapar.

 Kısaca özetlersek; revize birim fiyat hesabı yapılması gereken poz tek iş grubunda ise revizeye giren miktarın hesabı aynı iş grubunda bir alt satırda yapılır. Revize birim fiyat hesabı yapılması gereken poz birden çok iş grubunda yer alması durumunda ise toplam miktarlar ile çalışılması gerektiği için revize kesintisini hesaplanır ve bu hesaplama Yapılan İşler Listesi penceresindeki Revize BF Kesintisi Hesabı sekmesinde gösterilir.

 Revize birim fiyat hesabının "Asıl pozun altında bir poz olarak" gösterilmesi durumunda yapılan işler listesindeki bir farklık için açıklamaya bakınız.

 

 _Bullet Gerçek Değerlerle Revize Birim Fiyat Hesabı Örneği

 

 Revize BF Kesintisi Hesabı sekmesinde hesaplanan tutar aynı pencerede önceki sekme olan Hakediş İcmali sekmesindeki revize birim fiyat kesintisi satırına aktarılır.

 Bu hesabın güvenli olması için sözleşme bedelinin ve Hakediş İşlemleri>Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde iş kalemlerinin miktarlarının doğru yazılmış olduğuna dikkat edilmelidir.

 İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi (Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme)

 Madde 28- Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 R = F x [ 1 – ((A x F) / S) ]

 S = Sözleşme bedeli (TL),

 F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….),

 A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, m, m2 vb.),

 R = Revize birim fiyat (TL / ….).

 Bu madde gereği olarak, her bir iş kaleminin hakedişteki miktarının hangi değeri geçtiğinde (R = Revize birim fiyat (TL/..) hesaplanacağının bilinmesi gerekir.

 Revize Fiyat Uygulanmasını Gerektirecek Miktar, iş kaleminin sözleşmede yazılı miktarının %120'sinden az olmamak üzere, sözleşme bedelinin %1'ini geçen miktardır. Ancak hesaplanan revize birim fiyatın, sözleşmedeki miktarın %120'sini aşan kısmına uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

 Formülde S ile gösterilen "sözleşme bedeli", karma sözleşmeli işlerde teklif birim fiyatlı kısmın sözleşmedeki bedelidir.

 İmzalayanların isimleri Metin Belgeleri>Antet ve İmzalar'da clip0695 seçeneği işaretlenerek düzenlenmelidir.

 

 _Bullet Revize Birim Fiyat Hesabı "Asıl pozun altında bir poz olarak" hesaplanıyorsa dikkat

 _Bullet Revize Birim Fiyat Hesabı-Kültür Uygulama İşlerinde

 _Bullet Revize Birim Fiyat Hesabı-Vakıf Uygulama İşlerinde

Geri Dön