Gecikme Cezası

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kapaklar > Arka Kapak (Ödeme Cetveli) >

Gecikme Cezası

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Cezalı çalışılıyorsa, yani bu hakedişin tespit tarihi işin bitim tarihinden sonra ise, bu hakedişte kesilecek gecikme cezası hesabı yapılmıştır.

 clip0368

 _Bullet Buradaki Günlük Gecikme Cezası ile İşin Bitim Tarihi'nin İşin Sözleşme Bilgileri penceresinden alındığına dikkat edin.

 _Bullet Bugüne Kadar Kesilen ise önceki hakedişlerin arka kapaklarından alınır.

 _Bullet Hesaplamayı kontrol edin, onaylıyorsanız Kapağa Gönder düğmesi ile ilgili yerine aktarılmasını sağlayın.

İlgili Mevzuat:

 Yapım İşleri Tip Sözleşmesi'nde ilgili maddeler:

 Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

 25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

 25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin ………(rakam ve yazıyla) ……..(22) oranında gecikme cezası uygulanır (23)

 25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

 25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

(22) İdareler; sözleşme konusu işin sözleşmesinde öngörülen sürede tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her gün için, sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaktır.

(23) İdare, kısmi kabul öngörülen ihalelerde madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir.

“25.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işin müstakil kullanımına elverişli kısmının zamanında bitirmemesi halinde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak aşağıdaki oranlarda gecikme cezası uygulanır:

İşin Kısımları        Bitirme Tarihleri        Kısmi Gecikme Cezaları

I.Kısım                ...../…/……….                kısmın bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.

II.Kısım                ...../…/……….                kısmın bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.

....

Geri Dön