Fiyat Farkı Teminat Kesintisi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kapaklar > Arka Kapak (Ödeme Cetveli) >

Fiyat Farkı Teminat Kesintisi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu hakedişte kesilecek teminat hesabı yapılmıştır. Teminat kesintisi yapılabilmesi için ödenecek fiyat farkı tutarının ilgili menüde hesaplanmış olması gerekir. Fiyat farkı tutarının (-) kesilecek şekilde çıkması durumunda bir teminat alınmayacağı için bu pencere açılmaz.

 clip0374

 _Bullet Hesaplamayı kontrol edin, onaylıyorsanız Kapağa Gönder düğmesi ile ilgili yerine aktarılmasını sağlayın.

 Bugüne Kadar Kesilen tutar önceki hakedişlerin arka kapaklarından alınmaktadır.

İlgili Mevzuat:

 Yapım İşleri Tip Sözleşmesi'nde ilgili maddeler:

 10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

 10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

 10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geri Dön