Geçici Kabul Noksanları Kesintisi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kapaklar > Arka Kapak (Ödeme Cetveli) >

Geçici Kabul Noksanları Kesintisi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilindiği gibi yapım işlerinin hakedişlerinde geçici kabul noksanları için bloke yapılmalıdır. Bu konudaki esaslar Yapım İşleri Tip Sözleşmesi'nde belirtilmiştir.

 Program bu esaslara uyarak kesinti tutarını bulur. Bu tutar verilecek teminat mektubunu veya kesilmesi gereken tutarı gösterir.

 Kesinti oranının ATGB işlerde %3 olduğu halde teklif birim fiyatlı işlerde %5 olduğuna dikkat edilmelidir. TBF işlerde kesin hesabı yapılarak idareye verilmiş imalatlardan bu kesinti yapılmaz.

 Fiyat farkı ödenen ATGB işlerde ise hesaplanan kesintinin TEFE ile güncellenmesi gerekir. Güncel endekslerin kullanıldığı aya ait TEFE değeri, teklif tarihine göre belirlenmiş geçerli TEFE değerine bölünerek güncelleme çarpanı hesaplanır. (Bazı idareler baz ayı olarak sözleşme tarihinden önceki ayı kullanmaktadırlar.) Bu çarpan kullanılarak kesilmesi gereken toplam tutar oluşur. Burada kullanılan TEFE Endeksleri, Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri tablosunun Genel (Gn) sütunundan alınır. (Bakınız aşağıdaki Not, kanunla yapılan değişiklik!)

 clip0522

 Önceki hakedişlerde kesilenler çıkarılarak bu hakedişte verilecek teminat mektubu veya kesilmesi gereken tutar hesaplanır.

 Teminat tutarı hakedişten kesilecekse Kapağa Gönder ile işleme devam edilmelidir. Teminat mektup olarak verilecekse bu penceredeki teminat tutarı not edilerek pencere kapatılır.

 Karma sözleşmeli işlerde, anahtar teslim götürü bedel ve teklif birim fiyatlı kısımların kesintilerini ayrı ayrı hesaplayıp göstermek üzere, kesinti penceresi iki bölüm halindedir.

 clip0507

 

 _Bullet Geçici Kabul Noksanları Kesintisinin Yapılacağı Yer

 

İlgili Mevzuat:

 Yapım İşleri Tip Sözleşmesi'nde ilgili maddeler:

 Anahtar teslim götürü bedelli işler için ilgili madde -idarenin seçimine göre- iki farklı şekilde olabilir:

 I – Madde 30-Geçici kabul noksanları

 30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının %3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

 II – Madde 30-Geçici kabul noksanları

 30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının %3’üne karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının %3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. (Bakınız aşağıdaki Not, kanunla yapılan değişiklik!)

 Teklif birim fiyatlı işler için ilgili madde -idarenin seçimine göre- iki farklı şekilde olabilir:

 I – Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

 30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

 30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların %5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez.

 II – Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

 30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

 30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların %5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların %5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez.

 

 Not: Aşağıdaki kanun gereği Ocak-2014 ve sonrasında Yİ-ÜFE endeksleri kullanılır!

 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 Kanun No. 6527, Kabul Tarihi: 26/02/2014

 Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2014 Sayı : 28928

 MADDE 14 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”

Geri Dön